17 July 2010
/ zeb, fourth of july stratford ct 2010